BC-3747 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.ระดับ 3

280฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.ระดับ 3  ประกอบด้วย -ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ -เงื่อนไขทางภาษา -เงื่อนไขทางสัญลักษณ์       -อนุกรมและเลขเรียงลำดับ -คณิตศาสตร์เหตุผล -สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล -การสรุปความ -อุปมาอุปมัย -การจัดเข้าพวกและการหาตัวกลาง -การสรุปความสั้น – ยาว -ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย -การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง -การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ       -การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย -การสรุปความและการตีความจากข้อความที่กำหนด -หลักการทำข้อสอบตีความ -ความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น -ความเข้าใจในการอ่านบทความยาว         *เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 *เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 -ส่วนที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ -สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์ที่น่าสนใจ พร้อมเจาะข้อสอบ -ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)       -ภาคคำศัพท์ (Vacabulary) -ภาคการอ่านบทความ Reading Comprehension

     ราคา พิเศษ 280 บาท     จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ