BC-3648 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป ป.ป.ช.
สารบัญ

  • ประวัติและความเป็นมาของ ป.ป.ช.
  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ.2540 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ.2546 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ • เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 เจาะข้อสอบระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน • เจาะแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต ระยะที่ 2 • ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2547 • ความรู้เกี่ยวกับแผน โครงการ และการงบประมาณเบื้องต้น • ความรู้เกี่ยวกับการประชุม และงานเลขานุการผู้บริหาร เจาะข้อสอบเกี่ยวกับแผนและโครงการ ราคา 250 บาท จัดทำโดย…… ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center