BC-3327 เจาะข้อสอบ รองสารวัตร สายนิติกร

320฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบรองสารวัตร
 
สายนิติกร
                                  ชัั้นสัญญาบัตร

ภาย ในเล่มเจาะแนวข้อสอบทั่งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคคำนวณและภาษาไทยและกฏหมาย ครบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ   ใหม่ในปี 57 พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

     –  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปความคิดเชิงเหตุผลและความคิดเชิงจำนวน
     –  ภาคภาษาไทย
     –  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
–  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2536 2 ชุด

  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษทางด้านไวยากรณ์ (Structure & Grammaer)
–  เจาะแนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)
–  เจาะแนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)
–  เจาะแนวข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่ 2
     –  เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
  เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


 ราคา พิเศษ 320  บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ