BC-3198 คู่มือเตรียมสอบครู ความรอบรู้

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
                     ครู
ความรอบรู้  


ประกอบด้วย

     -ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

-ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– สรุปสาระสำคัญเศรษฐกิจพอเพียง
-วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 


   –พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เจาะแนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ
-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
-เจาะแนวข้อสอบ

   -พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
-เจาะแนวข้อสอบ
– พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

      ราคา พิเศษ 250 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ