BC-3174 คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3

270฿

รายละเอียด

คู่มือรวมแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ในเล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา คือ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ และพร้อมข้อสอบภาคสนาม เป็นเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป – โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน – โจทย์อนุกรมตัวเลข – โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง – โจทย์อุปมา-อุปไมย – โจทย์เงื่อนไขทางภาษา – โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ – โจทย์การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์ – โจทย์การอ่านบทความและการเข้าใจบทความ – โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย – โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา – โจทย์การเรียงข้อความ (การลำดับข้อความ – ดจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (เติมคำลงในช่องว่าง) ส่วนที่ 3 ภาควิชาภาษาอังกฤษ – โจทย์หลักไวยากรณ์ (Structure) – โจทย์การสนทนาภาษาอังกฤษ (conversation) – โจทย์เติมคำศัพท์ (vocabulary) – โจทย์การอ่านบทความ (Reading Comprehension)

ราคา พิเศษ 270 บาท จัดทำโดย สถาบัน The Best Center