BC-317 เจาะเกราะข้อสอบ วิชาชีพครู หลักสูตรใหม่

230฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 จริยธรรมและค่านิยม
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 5 คามเป็นพลเมืองดี
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 6 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
-แนวข้อสอบ ชุดที 7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
-แนวข้อสอบ ชุดที 8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 9 การจัดการความรู้
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 11 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ                      ศึกษา พ.ศ.2546
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 12 ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู


       ราคา พิเศษ 230 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ