BC-314 ชุดอ่านก่อนสอบ นายร้อยตำรวจสายป้องกันและปราบปราม

250฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
Δแนวข้อสอบกฎหมายอาญา
Δแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Δแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
Δแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
Δแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
Δแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
Δแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
Δแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ