BC-3075 คู่มือ+ ข้อสอบ นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250฿

รายละเอียด

คู่มือ   + ข้อสอบ
นักบัญชี
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

  – ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
–  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
–  องค์ประกอบของบการเงิน
–  งบกำไรขาดทุน
–  การวิเคราะห์งบดุล
–  รายการค้า
–  รายการปรับปรุงบัญชี
–  การวางระบบบัญชี
–  การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชี
–  การจัดทำงบประมาณ
–  การวิเคราะห์งบการเงิน
–  กรรจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ
–  เจาะข้อสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
–  เจาะข้อสอบการเงินการบัญชี
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
–  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
–  เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีอีก 80  ข้อ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ