BC-3044 คู่มือ+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล (ก.ค.ศ)

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
นักทรัพยากรบุุคลปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดออกสอบ

ประกอบด้วย

– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
– เจาะข้อสอบ

– พระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่่ 3 พ.ศ 2553
– เจาะข้อสอบ

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ .ศ. 2551
– เจาะข้อสอบ

– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3
– เจาะแนวข้อสอบ

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เจาะแนวข้อสอบ

– พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เจาะแนวข้อสอบ

ราคา พิเศษ 260 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ