BC-298 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
    ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
 
     


  ประกอบด้วย
   
  ⊕ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
› ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และเหตุผล
ความสามารถทางด้านภาษา
› ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
⊕ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
› ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
เบื่อ งต้น พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน   การทำงาน พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน   หลักการบริหารที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการ   ตลาดเบื้องต้น
      ราคา พิเศษ 250 บาท


      จัดทำโดย   ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ