BC-290 คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

240฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์ระบบงาน
การประปาส่วนภูมิำภาค

    ประกอบด้วย

–   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน
–  การวางแผนยุทธศาสตร์
–  การวางแผนงานและโครงการ
–  การจัดทำโครงการ
–  การติดตามและประเมินผล
–  การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล
–  การเขียนรายงานการประเมินผล
–  การวิเคราะห์โครงการ
–  ผู้บริหาร การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา
–  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 10
–  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
  –  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
–  แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  1
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3

     ราคา พิเศษ 240 บาท   
     
    จำหน่ายโดย    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ