BC-286 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค

240฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-ขอบเขตและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
-การประมาณการความต้องการ
-การจัดหา
-การจัดซื้อ-จัดจ้าง
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กดทรอนิกส์
พ.ศ.2549
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
-ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
-การจัดการข้อมูลด้วยระบบการจัดการฐานข้อมูล
-แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปในการบริหารงานพัสดุ

      ราคา พิเศษ 240 บาท

จำหน่ายโดย    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ