BC-282 คู่มือ+ข้อสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

240฿

รายละเอียด

คู่มือ + ข้อสอบ
เศรษฐกรปฏิบัติการ

     สำนักงานบริหารหนี้้สาธารณะ

ประกอบด้วย

          -ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
-เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
-ตัวบ่งชี้ปัญหาเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค
-อุปสงค์และอุปทาน
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
-การคำนวณรายได้ประชาชาติ
-ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ
-นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
-การเงินและสถาบันการเงิน
-นโยบายการคลัง
-การคลังรัฐบาล
-การค้าระหว่างประเทศ
-พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 ชุด
-แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค ชุดที่ 2


    
ราคา พิเศษ 240 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ