BC-2818 บุคลากร การรถไฟแห่งประเทศไทย

240฿

รายละเอียด

คูุ่มือเตรียมสอบ
                บุคลากร
       การรถไฟแห่งประเทศไทย

 ภายในเล่มเป็นการเจาะเนิื้อหาและข้อสอบความรู้ทุกเรื่องที่ช้ในการสอบ กับทุกตำแหน่งได้  

    ประกอบด้วย

       –  ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
–  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และยุุทธศาสตร์ รฟท.
–  ทำเนียบผู้บริหาร
–  พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2484
–  พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
–  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
–  ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  ภารกิจ 10 ประการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
–  HR Scorecard คืออะไร
–  การบริหารงานบุคคล
–  แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
–  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคสารสนเทศ

        –  เจาะแนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
– เจาะแนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
–  เจาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
 

       ราคา 240 บาท

 

     จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ