BC-281 คู่มือ+ข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา
1.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางละเมิด พ.ศ.2540
1.4พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด พ.ศ.2539
2.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
2.3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
2.4 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
-แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ