BC-270 คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย (สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา)

230฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย -จรรยาบรรณวิชาชีพครู -คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม -วินัย และการรักษาวินัย -สมรรถนะวิชาชีพ -ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548 -มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา -แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ -แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู -แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 จริยธรรมและค่านิยม -แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู      ราคา พิเศษ 230 บาท       จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ