BC-264 คู่มือ+ข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู ( 9 มาตรฐาน)

240฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
-การพัฒนาหลักสูตร
-การจัดการเรียนรู้
-จิตวิทยาสำหรับครู
-การวัดผลประเมินผล
-การบริหารจัดการในชั้นเรียน
-นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
-การวิจัยทางการศึกษา
-ความเป็นครู
-ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ.2548
-แนวข้อสอบ
–ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
–การพัฒนาหลักสูตร
  –การจัดการเรียนรู้
–การวัดและประเมินผล
–การบริหารจัดการในห้องเรียน
–การวิจัยทางการศึกษา
–นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
–ความเป็นครู
–การวิจัยทางการศึกษา
–การจัดการเรียนรู้
-เอกสารอ้างอิง

       ราคา พิเศษ 240 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ