BC-2603 คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

230฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับทุกตำแหน่งใช้สอบ

     ประกอบด้วย

       1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
           –  เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
 2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2553
            –  เจาะแนวข้อสอบ
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

           
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
            –  เจาะแนวข้อสอบ
  4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
            –  เจาะแนวข้อสอบ
  5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ.2555-2559

–  เจาะแนวข้อสอบ
6ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
            –  เจาะแนวข้อสอบ
 7 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       8 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา


ราคา 230 บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ