BC-251 คู่มือ+ข้อสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กทม.) ภาค ข.

230฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     –ประวัติความเป็นมา
–อำนาจหน้าที่

-การป้องกันและบรรเทารวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

     –พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
–พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
–กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
–กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
–กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)
–กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)
–กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)
–กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
–พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2590 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9
–ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
–ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

แนวข้อสอบ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ