BC-250 คู่มือ+ข้อสอบ กทม. (ภาค ก.) ฉบับล่าสุด

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 1
>วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
>วิชาภาษาไทย
-ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
>การปกครองท้องถิ่น
>พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
>พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
>พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
>พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
>ระเบียบสำนักนายการัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2548
>ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ