BC-2498 คู่มือ+ ข้อสอบพนักงานธุรการ กรมศิลปากร

240฿

รายละเอียด

คู่มือ  + ข้อสอบ
พนักงานธุรการ กรมศิลปากร

รวมทั้ง 2 ภาค คือ วิชาความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 

ประกอบด้วย

     1 วิชาความรู้ทั่วไป
1.1  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
–  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ
–  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
–  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทน

 

 

 

 


    ราคา พิเศษ 240  บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ