BC-233 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาค ข. กทม.)

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
-ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร
-งานธุรการ
-งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2548
-แนวข้อสอบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
-แนวข้อสอบ
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องรถราชการ พ.ศ.2529
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ
-ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ