BC-2238 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอัยการสูงสุด

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
               สำนักงานอัยการสูงสุด

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  
     ในเล่มประกอบด้วย

– พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
–  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554
–  ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2554
–  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินและการธนาคาร
–  หลักการบัญชีทั่วไป
–  สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน
            –  การวิเคราะห์งบการเงิน
  –  แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
      –  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์  (Government Fiscal Management Information System: GFMIS)
     –  แนวข้อสอบพรบ. องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
–  แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยงบประมาณ

พ.ศ. 2554

         ราคา พิเศษ 250 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ