BC-2207 คู่มือสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

240฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

ประกอบด้วย

    – ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
– ประมวลกฎหมายที่ดินกฎกระทรวง
    – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะ
      ว่าด้วยพยานหลักฐาน
    – ประมวลกฎหมายอาญา
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
    – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.2542

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ