BC-213 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กรมอุทยานแห่งชาต ฯ)

220฿

รายละเอียด

เนื้อหาประกอบด้วย

-ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
-ความ รู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลงาน ติดต่อประสานงาน งานแผนงาน งบประมาณ งานสารบรรณ และงานบริหารงานทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
  
ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ