BC-2108 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น

299฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล -ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะหืและสรุปเหตุผล -คณิตศาสตร์ทั่วไป -อนุกรม -การอุปมาอุปไมย ส่วนที่ 2 ภาษาไทย -เทคนิคการทำข้อสอบเรียงความ/เรียงประโยค -เทคนิคการทำข้อสอบตีความ/สรุปความ -การเขียนตัวสะกด -การใข้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน -ลักษณะข้อสอบกาใช้ลักษณนาม -ลักษณะข้อสอบการใช้คำเชื่อมล -การใข้สำนวนไทย -การเรียงประโยค ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ -ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 -พรบ.องคืการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่มเติมถึงฉบับที่ 4 -พรบ.เทศบาล พ.ศ.2495 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที 12 พ.ศ.2552 -พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 -พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 -พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 -พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 -พระราชกฤษำกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ในส่วนที่ 3 ครบทุกหัวข้อ ราคา 299 บาท จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

Sale!

BC-2108 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

299฿ 280฿

BC-2108 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสสินค้า: BC-2108 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

 

คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
-ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะหืและสรุปเหตุผล
-คณิตศาสตร์ทั่วไป
-อนุกรม
-การอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
-เทคนิคการทำข้อสอบเรียงความ/เรียงประโยค
-เทคนิคการทำข้อสอบตีความ/สรุปความ
-การเขียนตัวสะกด
-การใข้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
-ลักษณะข้อสอบกาใช้ลักษณนาม
-ลักษณะข้อสอบการใช้คำเชื่อมล
-การใข้สำนวนไทย
-การเรียงประโยค
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
-พรบ.องคืการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่มเติมถึงฉบับที่ 4
-พรบ.เทศบาล พ.ศ.2495 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที 12 พ.ศ.2552
-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
-พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
-พระราชกฤษำกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ ในส่วนที่ 3 ครบทุกหัวข้อ


ราคา 299 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center