BC-206 เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ (สัญญาบัตร) สายสืบสวนสอบสวน

250฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
-พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
-พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
-ประมวลกฎหมายอาญา
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-กฎหมายลักษณะพยาน
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.วิธีราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย….สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ