BC-205 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ (ป.ป.ช.)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
–พ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
–พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
–พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
–พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ที่เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ)
–ประมวลกฎหมายอาญา (เฉพาะความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
–ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
    
    ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

BC-205 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ (ป.ป.ช.)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (มาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
–พ.ร.บ.ประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
–พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
–พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
–พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ที่เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ)
–ประมวลกฎหมายอาญา (เฉพาะความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ)
–ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
    
    ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
                      
สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ