BC-204 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ (ป.ป.ช.)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย –รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.) –พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 –พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 –ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ –ความรู้เกี่ยวกับสังบคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทย –ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนรวมและการสร้างเครือข่าย –ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมและการศึกษา –ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและการป้องกันการทุจริต –ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต          ราคา พิเศษ 220 บาท    จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม                        สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ