BC-203 คู่มือเตรียมสแบ นักวิชาการเงินและบัญชี (กรมบังคับคดี)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

  –วิชาความรู้ทางการบัญชี
–การจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีของส่วนราชการ
–พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
–ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
–ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
–การจัดทำบัญชีรับจ่ายในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย


    จัดทำโดย….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม  สถาบัน The Best Center

     ราคา พิเศษ 220 บาท

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ