BC-195 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-3

190฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
–พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2541
–ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
–ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ