BC-184 คู่มือเตรียมสอบครู ความรอบรู้ ครูสพฐ., ครูผู้ช่วย ฯลฯ

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
–พ.ร.บ. การการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
–พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
–พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
–พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
–พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
–พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
–พ.ร.บ. สภาครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ.2546
–พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
–พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
–พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (110 ข้อ)
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 (22 ข้อ)
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ (50 ข้อ)
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา (30 ข้อ)
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 (34 ข้อ)
-แนะข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (122 ข้อ)

ราคา พิเศษ 220 บาท

จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ