BC-182 คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. (ใหม่ล่าสุด)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–กฎหมายสารบัญญัติ
-หลักกฎหมายแพ่ง
-หลักกฎหมายอาญา
–กฎหมายวิธีสบัญญัติ
-กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง
-กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
–ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
-พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ