BC-167 เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2554

220฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ในการสอบภาค ข ของ ก.พ. ใหม่ปี 2554
       เป็นแนวข้อสอบทั้งเล่ม

ประกอบด้วย

   —  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
         – นโยบายและแผนงาน
– การจัดทำแผนงาน โครงการ
– การบริหารแผนงาน โครงการ
– การติดตามประเมินผลนโยบาย โครงการ

—   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
–  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
– นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ