BC-165 เจาะเกราะวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม่)

220฿

รายละเอียด

เจาะเกราะวิชาการศึกษา
      สำหรับการสอบครู สพฐ. ครูกทม. ครูผู้ช่วย ทุกเอกใช้สอบ
ทั้งเล่มเป็นแนวข้อสอบ พร้อมคำเฉลยอธิบายคำถามในแต่ละข้ออย่างละเอียด

ประกอบด้วย

     –ชุดที่ 1 หลักการศึกษา
–ชุดที่ 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
–ชุดที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
–ชุดที่ 4 จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
–ชุดที่ 5 สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
–ชุดที่ 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
–ชุดที่ 7 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
–ชุดที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษา
–ชุดที่ 9 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

       ราคา พิเศษ 220 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ