BC-163 คู่มือ+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ก.พ.ล่าสุด 2554

230฿

รายละเอียด

คู่มือ + ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เล่มใหม่ของ ภาค ข ก.พ. ปี 2554 นี้ล่าสุด

ประกอบด้วย

    —   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
– หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

—  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
–   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
–   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
–    นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ