BC-162 คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

189฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
–ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชกฏษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ