BC-161 เจาะข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. ภาค ข.

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (2 ชุด)
–แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2 ชุด)
–แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3 ชุด)
–แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 (3 ชุด)
–แนวข้อสอบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (4 ชุด)
–แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครอง พ.ศ.2539 (2 ชุด)
–แนวข้อสอบ พ.ร.บ. และกฎหมายทั่วไป (2 ชุด)
–แนวข้อสอบ กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ (17 ชุด)

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ