BC-132 คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

230฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-ความรู้ด้านการบริหาร การวางแผน การงบประมาณและสมรรถนะในงาน
-การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
-การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
-ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตรื
-การติดตามประเมินผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
-ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัดรไทย พ.ศ.2550
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2544
-นโยบายประธานศาลฎีกา
-แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556
-ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ