BC-129 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

220฿

รายละเอียด

คู่มือ + ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติรรมปฏฺบัติงาน
สำนักงานศาลยุติธรรม

      เนื้อหาประกอบด้วย

    ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ

     ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ⊕ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
     ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551


ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน


ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป
     ⊕ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
     ⊕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย…….จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

BC-129 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

220฿

รายละเอียด

คู่มือ + ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติรรมปฏฺบัติงาน
สำนักงานศาลยุติธรรม

      เนื้อหาประกอบด้วย

    ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ

     ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ⊕ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
     ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551


ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน


ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป
     ⊕ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
     ⊕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ