BC-128 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

220฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

ประกอบด้วย

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

> พระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายที่ดินกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล กฎหมายที่ดิน กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
> ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
> ประมวลกฎหมายอาญา
> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาปกครอง พ.ศ.2542 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครอง

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ