Sale!

BC-119 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

220฿ 209฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ประกอบด้วย

–  ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร
–  ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

⇒ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสดมป์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี การอุทธรณ์ภาษีอากรๆ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
Δระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ
–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ
–  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ
–  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
–  แนวข้อสอบ
◊  ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
◊  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
◊  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ
◊  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ
◊  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ
◊ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

ราคา พิเศษ 220 บาท

จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ