BC-111 คู่มือ+ข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 (กทม.)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
⇒ ความเป็นมาของกรุุงเทพมหานคร
⇒ ความรู้ความเ้ข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการคลังและ
กระบวนการงบประมาณ
⇒ แนวข้อสอบ การบริหารการคลัีงและกระบวนการงบประมาณ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลัง
⇒ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และแก้ไขเพิ่มเติม
⇒ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
     และแก้ไขเพิ่มเติม
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
⇒ ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาค ก.
⇒ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⇒ พรบ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
⇒ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
⇒ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้ัองต้น
⇒ ภาษาไทย

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ