BC-101 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

200฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรมการปกครอง ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

เนื้อหาประกอบด้วย

1.  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
–  กรมการปกครอง
–  กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
–  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
–  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองงานสารบรรณ
–  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

2.  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที้ในตำแหน่ง (120 คะแนน)
–  พรบ. วิธีการงบประมาณ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
–  ความรู้เกี่ยวกับการคลัง
–  การบัญชีการเงิน

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย    ดร. สืงห์ทอง บัวชุม    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

BC-101 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

200฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรมการปกครอง ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

เนื้อหาประกอบด้วย

1.  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)
–  กรมการปกครอง
–  กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน
–  กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
–  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองงานสารบรรณ
–  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

2.  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที้ในตำแหน่ง (120 คะแนน)
–  พรบ. วิธีการงบประมาณ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
–  ความรู้เกี่ยวกับการคลัง
–  การบัญชีการเงิน

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ