BC-1002 คู่มือ+ข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) อาชีวศึกษา

220฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ เจาะข้อสอบ

รายละเอียด

BC-1002  คู่มือ+ข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)  อาชีวศึกษา

BC-1002  คู่มือ+ข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)  อาชีวศึกษา

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*  วิเคราะห์ข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปพร้อมเฉลยข้อสอบชุดที่ 1
*  วิเคราะห์ข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปพร้อมเฉลยข้อสอบชุดที่ 2
*  วิเคราะห์ข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปพร้อมเฉลยข้อสอบชุดที่ 3
*  วิเคราะห์ข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปพร้อมเฉลยข้อสอบชุดที่ 4
*  วิเคราะห์ข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปพร้อมเฉลยข้อสอบชุดที่ 5

*  วิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาไทยพร้อมเฉลยชุดที่ 6
*  วิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาไทยพร้อมเฉลยชุดที่ 7
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พงศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบระเบียบสารบรรณ 2 ชุด

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ