BC-091 เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน

120฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

1.  แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ
2.  แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.  แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2532
4.  แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5.  แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่  1
6.  แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมขน ชุดที่  2
7.  แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่  3

ราคา พิเศษ 120 บาท

จัดทำโดย    ดร สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
  สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ