BC-089 เจาะข้อสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

  1.  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.  พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2251
3.  พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4.  พรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.  พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
6.  พรบ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
7.  หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
8.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
9.  เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
10. ตัวอย่างแนวข้อสอบ
–  ชุดที่  1
–  ชุดที่  2
–  ชุดที่ 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ