BC-086 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

179฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3
   ภาคความรู้ความสามารถที้ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย

บทที่  1  การฝึกอบรมเบื้องต้น
การฝึกอบรม
วัตถุประสงค์การอบรม
ประโยชน์การฝึกอบรม
หน้าที่
กระบวนการในการจัดการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรม
ประเภทของการอบรม
กระบวนการวางแผน
ประเภทของแผน
เครื่องมือในการฝึกอบรม
บทที่  2  สัมมนา
กระบวนการฝึกอบรม
ความหมาย
ประเภทของการฝึกอบรม
ขั้นตอนการจัดสัมมนา
เทคนิคการประชุมสัมมนา
การประเมินโครงการสัมมนา
บทที่  3  การบริหารโครงการฝึกอบรม
การบริหารจัดการความรู้ (KM)
5 ส
BALANCE SCORECARD
การพัฒนาองค์กร
บทที่  4  การจัดทำเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา
การจำแนกประเภทของสื่อ
บทที่  5  ความรู้ทางสถิติ
บทที่  6  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม
บทที่  7  ระบียบงานสารบรรณ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ