BC-070 พิชิตข้อสอบ กทม. ระดับ 3 ฉบับล่าสุด ปี 2552

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กทม.
– แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชุดที่ 3
–  แนวข้อสอบ Microsoft Excel เบื้องต้น
– แนวข้อสอบ Microsoft Word เบื้องต้น
– แนวข้อสอบ Power Point เบื้องต้น
– แนวข้อสอบ Outlook Express เบิ้องต้น

แนวข้อสอบ ภาษาไทย
   –  แนวข้อสอบ การเรียงความ
–  แนวข้อสอบ ประโยครัดกุมและถูกต้องตามภาษา แบบที่ 1
–  แนวข้อสอบ ประโยครัดกุมและถูกต้องตามภาษา
แบบที่ 2
–  แนวข้อสอบ ประโยครัดกุมและถูกต้องตามภาษา แบบที่ 3
–  แนวข้อสอบ การอ่านบทความยาว

–  แนวข้อสอบ ความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล
      –  แนวข้อสอบ อนุกรม
–  แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ทั่วไป
–  แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล
–  แนวข้อสอบ ความสอดคล้องของข้อมูล
–  แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ