BC-057 คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ 3

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–  การประชาสัมพันธ์
–  นิยามของการประชาสัมพันธ์
–  องค์ประกอบของการสื่อสาร
–  ประวัติและพัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
–  ความมุ่งหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
–  กระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์
–  บทบาทของนักประชาสัมพันธ์
–  หนังสือพิมพ์
–  ภาพยนตร์
–  วิทยุกระจายเสียง
–  วิทยุโทรทัศน์
–  การสร้างความสัมพันธ์กับมวลชน
–  หลักการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
–  ประสิทธิภาพของการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์
–  หลักการประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์
–  เทคนิคการนำเสนอผลงานการประชาสัมพันธ์
–  ขั้นตอนของการวางแผนการประชาสัมพันธ์
–  คุณสมบัติเฉพาะของนักประชาสัมพันธ์
–  การพัฒนาบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์
–  อาขีพของการประชาสัมพันธ์
–  หลักจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
–  แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่  2
–  แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่  3

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ